ประเภทย่อย
หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์
หมวดวิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ