ประเภทย่อย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาชีพสาธารณสุข
หมวดวิชาเลือกสำหรับวิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี