ประเภทย่อย
หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์
หมวดวิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี