ประเภทย่อย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
หมวดวิชาชีพเวชกิจฉุกเฉิน
หมวดวิชาเลือกเสรี