ศึกษาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้างระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ฝึกทดลองสืบค้นและสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สร้างฐานข้อมูล ใช้โปรแกรมในการสร้างฐานข้อมูล วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์ สังคม สิ่งแวดล้อม หลักปรัชญาและหลักสำคัญของศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยมในการดำรงชีวิต ชีวิตกับสุนทรียะ สิทธิความเป็นมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการอยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม และปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และการสรุปความจากกา รฟังภาษาอังกฤษ ฝึกทดลองฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน และสรุปความจากการฟังภาษาอังกฤษ
ศึกษาหลักการเบื้องต้นในการสื่อสารภาษาไทย หลักและวิธีการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเสริมสร้างการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการสรุปความจากการฟังและการอ่าน และเทคนิคการนำเสนอด้านภาษาไทย ฝึกทดลองฟัง พูด อ่าน เขียนเพื่อเสริมสร้างการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และสรุปความจากการฟังและการอ่าน และเทคนิคการนำเสนอด้านภาษาไทย
ศึกษาการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ศึกษาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้างระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ฝึกทดลองสืบค้นและสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สร้างฐานข้อมูล ใช้โปรแกรมในการสร้างฐานข้อมูล วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

หลักการทำงานและการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปประมวลผลคำ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการคำนวณ และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการนำเสนอ ฝึกทดลองใช้โปรแกรมปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปประมวลผลคำ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการคำนวณ และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการนำเสนอ

ศึกษาการพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรมวิชาชีพ ฝึกทดลองใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรมวิชาชีพ โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมอื่นๆ