ศึกษาหลักการพื้นฐานในการศึกษากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โครงสร้างและหน้าที่การทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อ โครงสร้าง และหน้าที่การทำงานของอวัยวะในระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ รวมทั้งความสัมพันธ์ของการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย ฝึกทดลองด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีระของระบบต่างๆ ในร่างกาย
ศึกษาปรากฏการณ์หรือฝึกปฏิบัติงานในด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพที่น่าสนใจและเป็นปัญหาในพื้นที่
เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือทีมสุขภาพและใช้กระบวนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระบุปัญหา จัดลำดับความสำคัญของปัญหา ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยบูรณาการงานส่งเสริมทันตสุขภาพกับงานอื่นๆ ที่สะท้อนความคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับงานสาธารณสุขโดยใช้กระบวนการวิจัยภายใต้การกำกับดูแลของคณะอาจารย์ที่ปรึกษา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติในกระบวนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชน โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกลยุทธ์ที่สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนแบบองค์รวมให้สอดคล้องกับปัญหาและความจำเป็นของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ฝึกประเมินและวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน
พร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหา
ศึกษาแนวคิดและหลักการควบคุมและป้องกันโรค โรคที่เป็นปัญหาที่ต้องควบคุมและป้องกัน การดำเนิน งานเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคแบบองค์รวมระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
การสำรวจปัญหาทันตสาธารณสุข การวินิจฉัยปัญหาทันตสาธารณสุข การวางแผนและการแก้ไขปัญหาทันตสาธารณสุขในชุมชน แนวคิดการทำงานเชิงรุก ระบาดวิทยาโรคในช่องปาก และเครือข่ายข้อมูลทันตสาธารณสุข ฝึกวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุปัญหาทันตสุขภาพในชุมชน ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
Prerequisite วิชาทันตกายวิภาคและพยาธิวิทยาช่องปาก , วิชาทันตกรรมบูรณะ , วิชาทันตศัลยศาสตร์ และวิชาทันตกรรมป้องกัน การวินิจฉัย การวางแผนรักษาโรคในช่องปาก การส่งต่อผู้ป่วยในกรณีที่เกินขีดความสามารถในการรักษา Prerequisite วิชาทันตกายวิภาคและพยาธิวิทยาช่องปาก , วิชาทันตกรรมบูรณะ , วิชาทันตศัลยศาสตร์ และวิชาทันตกรรมป้องกัน การวินิจฉัย การวางแผนรักษาโรคในช่องปาก การส่งต่อผู้ป่วยในกรณีที่เกินขีดความสามารถในการรักษา การรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยทดลอง ฝึกตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปาก
และรักษาโรคในช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยทดลอง
การรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยทดลอง ฝึกตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปาก
และรักษาโรคในช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยทดลอง
ศึกษามาตรการและวิธีการต่างๆ ทางทันตกรรมป้องกัน ในการควบคุมและป้องกันโรคฟันผุ โรคปริทันต์
การสบฟันผิดปกติตลอดจนใช้มาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคในช่องปากตามกลุ่มอายุได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและด้วยความรับผิดชอบ
ศึกษา การถอนฟัน การใช้ยาชาเฉพาะที่ การฉีดยาชา การใช้ยาทางทันตกรรม การจัดการภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรม การควบคุมการติดเชื้อและโรคทางระบบ ความหมายของยา การเขียนใบสั่งยา หลักการใช้ยา
พิษและอันตรายจากการใช้ยา
ฟันและอวัยวะในช่องปาก การเรียกชื่อฟัน ลักษณะรูปร่างและโครงสร้างของฟัน หน้าที่ของฟันแท้ และฟันน้ำนม การขึ้นของฟัน การสบฟัน การวาดภาพฟัน การตกแต่งซี่ฟัน จากแท่งขี้ผึ้ง ปัญหาสุขภาพในช่องปาก ได้แก่ โรคฟันผุ โรคปริทันต์ โรคของพัลฟ์ และเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน การติดเชื้อของอวัยวะในช่องปากที่มีสาเหตุจากฟัน ถุงน้ำและเนื้องอกในช่องปาก รอยโรคในช่องปาก การสบฟันผิดปกติและโรคของข้อต่อขากรรไกร ความผิดปกติของการเจริญเติบโตของอวัยวะในช่องปาก ปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ ฝึกตกแต่งซี่ฟันให้ได้รูปร่างลักษณะที่ถูกต้อง พร้อมฝึกเรียกชื่อส่วนประกอบต่างๆ ของซี่ฟัน
ศึกษาแนวคิด หลักการปฐมพยาบาล หลักการเบื้องต้นที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย การปฐมพยาบาลในสภาวะต่างๆ ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดบนพื้นฐานการรักษาแบบองค์รวม ฝึกทดลองหัตถการเบื้องต้นที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย และปฐมพยาบาลในสภาวะต่างๆตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดบนพื้นฐานการรักษาแบบองค์รวม
ศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุข หลักการบริหารงานสาธารณสุข นโยบายและการวางแผนงานสาธารณสุข โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุข การบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุข นวัตกรรมด้านการบริหารสาธารณสุข และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานสาธารณสุข ฝึกทดลองด้านบริหารสาธารณสุข

ศึกษาแนวคิดและหลักการคิด การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกทดลองการคิดอย่างเป็นระบบในเชิงลึก คิดเชื่อมโยงเรื่องเหตุและผล กรณีศึกษาการคิดอย่างเป็นระบบ

ศึกษาแนวคิดและหลักการทางชีวสถิติ ระเบียบวิธีทางสถิติ ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น
การแจกแจงการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่าประชากร สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอ้างอิงด้านการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยและ ค่าสัดส่วนประชากร การทดสอบ ไคสแควร์ การทดสอบสหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์ทางประชากร สถิติชีพ และการใช้สถิติชีพในงานสาธารณสุข
ฝึกทดลองปฏิบัติตามระเบียบวิธีทางสถิติ ใช้สถิติเชิงพรรณนา และใช้สถิติเชิงอ้างอิง
ด้านการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วนประชากร
การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบสหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์ทางประชากร
สถิติชีพ และการใช้สถิติชีพในงานสาธารณสุข
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางวิทยาการระบาด องค์ประกอบและธรรมชาติของการเกิดโรคในชุมชนการกระจายของโรคในชุมชนและดัชนีที่ใช้วัดสภาวการณ์เจ็บป่วยและการตาย หลักวิทยาการระบาดในการควบคุมป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาด การเฝ้าระวังทางวิทยาการระบาด การสอบสวนโรค การประยุกต์ใช้วิทยาการระบาดในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและในชีวิตประจำวัน ฝึกทดลองทางวิทยาการระบาดด้านต่างๆ โดยฝึกวิเคราะห์องค์ประกอบและธรรมชาติของการเกิดโรคในชุมชน
วิเคราะห์การกระจายของโรคในชุมชน ใช้ดัชนีที่ใช้วัดสภาวการณ์เจ็บป่วยและการตายวิเคราะห์วิธีการควบคุม ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพตามหลักวิทยาการระบาด วิเคราะห์วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาด สร้างระบบเฝ้าระวังทางวิทยาการระบาด วิเคราะห์และสอบสวนโรค วิเคราะห์และประยุกต์วิทยาการระบาดมาใช้ในการแก้ปัญหาสาธารณสุขและในชีวิตประจำวัน
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา โครงสร้างและการทำงานของจิต การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อ เจตคติและค่านิยม จิตวิทยาพัฒนาการ ความแตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์ บุคลิกภาพและการปรับตัวและแรงจูงใจ
ศึกษาแนวคิด หลักการทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา จุลชีพและปรสิต การติดเชื้อและกลไกการต้านทานโรคของร่างกาย การควบคุมจุลชีพและปรสิต การใช้และการเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์ และการตรวจหาเชื้อจุลชีพและปรสิตเบื้องต้น ฝึกทดลองควบคุมจุลชีพและปรสิต ใช้และเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์ ตรวจจุลชีพและปรสิตเบื้องต้น

-ศึกษาการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือทางทันตกรรม

-สามารถแก้ไขปัญหาการใช้ดูแลรักษาเครื่องมือทางทันตกรรม

ศึกษาถึงแนวคิดหลักของสุขศึกษา วิธีการทางสุขศึกษา ทฤษฎีต่างๆ ทางพฤติกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ การเลือกแบบจำลองเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพในการวิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพและวางแผนกำหนดกลวิธีการดำเนินงานสุขศึกษาโดยนำทฤษฎีต่างๆ ทางพฤติกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษา ศึกษาแนวคิด หลักการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์การดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุขชุมชน ตลอดจนการผลิต การใช้ และการบำรุงรักษาสื่อเพื่อใช้ในงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ฝึกวิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ วางแผนกำหนดกลวิธี การดำเนินงานสุขศึกษา โดยนำทฤษฎีต่างๆ ทางพฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดำเนินงานสุขศึกษา และการประเมินผลการดำเนินงาน ผลิตสื่อเพื่อใช้ในงานสุขศึกษา
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและทันตสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและปัญหาทันตสุขภาพ แนวคิดการส่งเสริมทันตสุขภาพแบบองค์รวม แนวทางการสร้างคุณค่าและจิตสำนึกในการส่งเสริมสุขภาพและทันตสุขภาพ โดยใช้หลักการประชาสังคม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมทันตสุขภาพที่ดี และจัดสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย นโยบาย / แผนงาน / โครงการ ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ตลอดจนฝึกปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง ฝึกวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาทันตสุขภาพในชุมชน
Prerequisite วิชาทันตกายวิภาคศาสตร์และพยาธิวิทยาช่องปาก การใช้เครื่องมือและวัสดุทางทันตกรรมในการอุดฟันแบบต่างๆ ในแบบจำลองตามหลักวิชาการ ฝึกใช้เครื่องมือและฝึกใช้วัสดุในฟันปูนปาสเตอร์และฟันพลาสติก