ศึกษาความรู้เบื้องต้นอันจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์อื่นๆ ต่อไปประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ องค์ประกอบและระบบการทำงานของเคื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ การเขียนผังงาน