ศึกษาการวิภาคและสรีรวิทยาของเหงือกฟัน โรคที่พบบ่อยๆในช่องปาก การตรวจวินิจฉัยโรคในช่องปากการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การให้คำแนะนำเรื่องโรคในช่องปาก
ศึกษาแนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร รูปแบบของระบบ ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุข การประมวลผลและการจัดการข้อมูลข่าวสาร วิธีการค้นคว้าทำ รายงานและการสืบค้นข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย