ศึกษาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้างระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ฝึกทดลองสืบค้นและสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สร้างฐานข้อมูล ใช้โปรแกรมในการสร้างฐานข้อมูล วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์ สังคม สิ่งแวดล้อม หลักปรัชญา และหลักสำคัญของศาสนา วัฒนธรรม และค่านิยมในการดำรงชีวิตเกี่ยวกับสุนทรียะ สิทธิความเป็นมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการอยู่ร่วมกันในสังคม และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม และปัญหาสังคม และแนวทางแก้ไข
ศึกษาการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์ การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ศึกษาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้างระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ฝึกทดลองสืบค้นและสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สร้างฐานข้อมูล ใช้โปรแกรมในการสร้างฐานข้อมูล วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

ศึกษาหลักการทำงาน การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรมปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปประมวลผลคำ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการคำนวณ และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการนำเสนอ ฝึกทดลองใช้โปรแกรมปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปประมวลผลคำ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการคำนวณ และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการนำเสนอ