ศึกษาการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

หลักการทำงานและการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปประมวลผลคำ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการคำนวณ และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการนำเสนอ ฝึกทดลองใช้โปรแกรมปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปประมวลผลคำ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการคำนวณ และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการนำเสนอ

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา โครงสร้างและการทำงานของจิต การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อ เจตคติและค่านิยม จิตวิทยาพัฒนาการ ความแตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์ บุคลิกภาพและการปรับตัว และแรงจูงใจ
ศึกษาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้างระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ฝึกทดลองสืบค้นและสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สร้างฐานข้อมูลใช้โปรแกรมในการสร้างฐานข้อมูล และวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสาธารณสุข