ศึกษาแนวคิดและหลักการทางชีวสถิติ ระเบียบและวิธีทางสิถิติ ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่าประชากร สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอ้างอิงด้านการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วนประชากร การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบสหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์ทางประชากร สถิติชีพ และการใช้สถิติชีพในงานสาธารณสุข ฝึกทดลองปฎิบัติตามระเบียบวิธีทางสถิติ ใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอ้างอิงด้านการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วนประชากร การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบสหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์ทางประชากร สถิติชีพ และการใช้สถิติชีพในงานสาธารณสุข