ศึกษาหลักและการทำงานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การสืบค้นข้อมูล ฝึกทดลองปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และการสืบค้นข้อมูล
ศึกษาความหมายความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา การรับรู้ การเรียนรู้ แรงจูงใจ อารมณ์ บุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การปรับตัว พัฒนาการของบุคคลในวัยต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยสูงอายุ และการนำหลักจิตวิทยาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การปรับตัว และการทำงานด้านสาธารณสุข