ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์และประชากรspan /spanสังคมและวัฒนธรรมไทยspan /spanมนุษย์และสิ่งแวดล้อมspan /spanเศรษฐกิจไทยspan /spanการเมืองการปกครองไทยspan /spanและ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์span /spanสังคมspan /spanสิ่งแวดล้อมspan /spanกับการพัฒนาค/font/span/span/aspanspanspan lang=THfont face=AngsanaUPC size=5ุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ศัพท์เฉพาะทางภายวิภาคศาสตร์ โครงสร้างและกลไกการทำหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทระบบไหวเลียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธ์ ระบบต่อมไร้ท่อ การควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ รวมทั้งการควบคุมสมดุลน้ำ อิเลคโตรไลท์ และกรดด่างของร่างกาย