ศึกษาหลักการทำงาน การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรมปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปประมวลผลคำ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการคำนวณ และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการนำเสนอ ฝึกทดลองใช้โปรแกรมปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปประมวลผลคำ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการคำนวณ และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการนำเสนอ
ศึกษาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้างระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ฝึกทดลองสืบค้นและสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สร้างฐานข้อมูลใช้โปรแกรมในการสร้างฐานข้อมูล และวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสาธารณสุข