ประเภทของรายวิชา

ภาควิชาทันตสาธารณสุข 

หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทันตสาธารณสุข)บทคัดย่อ
 ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมบทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานบทคัดย่อ
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ( ทันตสาธารณสุข)บทคัดย่อ
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (ทันตสาธารณสุข)บทคัดย่อ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.วิรัต)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน (ทันตสาธารณสุข)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมวิชาชีพ(ทันตสาธารณสุข)บทคัดย่อ

หมวดวิชาชีพ 
 งานทันตสาธารณสุขภาคสนาม 2
 งานทันตสาธารณสุขภาคสนาม 1
 งานสาธารณสุขชุมชนภาคสนาม
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาบทคัดย่อ
 โครงงานวิจัยเพื่อพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
 สัมมนางานทันตสาธารณสุข
 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในชุมชนบทคัดย่อ
 ระบบงานทันตสาธารณสุข
 อนามัยชุมชนบทคัดย่อ
 การควบคุมและป้องกันโรคของบุคคล ครอบครัว และชุมชนบทคัดย่อ
 ทันตกรรมชุมชนบทคัดย่อ
 การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน
 การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ในกลุ่มหญิงมีครรภ์ และเด็กก่อนวัยเรียน
 ทันตกรรมป้องกันระดับบุคคล
 สัมมนางานคลินิกทันตกรรม
 ทันตกรรมคลินิกผสมผสาน 2
 ทันตกรรมคลินิกผสมผสาน 1
 การเตรียมความพร้อมทันตกรรมคลินิก
 ทันตศัลยศาสตร์
 ทันตกรรมหัตถการ
 พยาธิวิทยาช่องปากและทันตพิเคราะห์โรค
 ทันตพิเคราะห์โรคและปฏิบัติการคลินิกทันตกรรมบทคัดย่อ
 ทันตกายวิภาคศาสตร์
 ทันตกรรมป้องกันบทคัดย่อ
 ทันตศัลยศาสตร์บทคัดย่อ
 ทันตกายวิภาคศาสตร์และพยาธิวิทยาช่องปากบทคัดย่อ
 การปฐมพยาบาลบทคัดย่อ
 การบริหารงานสาธารณสุขบทคัดย่อ
 การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบบทคัดย่อ
 ชีวสถิติบทคัดย่อ
 วิทยาการระบาดบทคัดย่อ
 จิตวิทยาบทคัดย่อ
 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาบทคัดย่อ
 วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก ( สบ ทันตสาธารณสุข )
 ระบบงานทันตสาธารณสุข (สบ ทันตสาธารณสุข)
 การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มเป้าหมายอื่น (สบ ทันตสาธารณสุข)
 ทันตกรรมบูรณะ ( การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือทันตกรรม)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสาตร์(ทันตสาธารณสุข)บทคัดย่อ
 การส่งเสริมทันตสุขภาพ (ทันตสาธารณสุข)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ทันตกรรมบูรณะ ( ทันตสาธารณสุข )บทคัดย่อ

หมวดวิชาเลือกเสรี 
 วิชาเลือกเสรี3
  วิชาเลือกเสรี2
  วิชาเลือกเสรี1
 โยคะเพื่อสุขภาพ
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
 เปตองเพื่อสุขภาพ
  กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
  เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
 การเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ
  การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
 สุขภาพและความงาม
  การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
  การศึกษาดูงาน
  การศึกษาอิสระ
  การพัฒนาบุคลิกภาพ
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
  การเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
 สมุนไพร
  การนวดไทย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 วิชาศึกษาเลือกทั่วไป
 พลังงานชีวิต
 ภาพต่อชีวิต
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
 มหัศจรรย์แห่งโมเลกุล
 การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย
 การอ่านเพื่องานอาชีพ
 การฟัง-พูดเพื่องานอาชีพ (สบ ทันตสาธารณสุข)
  พลวัตรกลุ่มและภาวะผู้นำ
  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (สบ ทันตสาธารณสุข)
  ภาษาอังกฤษทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ (สบ ทันตสาธารณสุข)
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 พื้นฐานการคิดเชิงระบบ (สบ ทันต)
 ภาษาอังกฤษ 2
 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ( สบ ทันตสาธารณสุข )
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (สบ ทันตสาธารณสุข)
 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (สบ ทันตสาธารณสุข)

หมวดวิชาเฉพาะ 
 การบริหารงานสาธารณสุข
 โภชนาการชุมชน
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย
 กฎหมายสาธารณสุขและทันตนิติเวช
 คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ
 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
 อนามัยชุมชน
 ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
 สุขศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ และการสื่อสาร
 วิทยาการระบาด
 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 การควบคุมโรคและการป้องกันโรค
 การสร้างเสริมสุขภาพเบื้องต้น
 การสาธารณสุขเบื้องต้น
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
 ฟิสิกส์ทั่วไป
 ชีวเคมี
 อินทรีย์เคมี
 อนินทรีย์เคมี
 คณิตศาสตร์
 ภาษาอังกฤษ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
  หลักรัฐศาสตร์
 จิตวิทยาทั่วไป
 พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข
 ปรัชญาเบื้องต้น
  การสื่อความหมายแบบสร้างสรรค์
 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 หลักการสื่อสาร
 ภาษาอังกฤษ 1 (สบ ทันตสาธารณสุข)
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ (สาธารณสุขศาสตร์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

หมวดวิชาชีพสาธารณสุข 
 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น
 สุขภาพจิต
 สศชส 304
  ชีวสถิติ 2
 โภชนศาสตร์
 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 1
  โรคไม่ติดต่อ
  การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 อาชีวอนามัย
 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรคติดต่อ 2
 ปรสิตสาธารณสุข 2
 โรคติดเชื้อ 1
  อนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว
 การบริหารงานสาธารณสุข 1
  สัมมนาสาธารณสุข
  เภสัชวิทยา
  สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนาสุขภาพ
 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น
 ทันตสาธารณสุข (สาธาณสุขศาสตร์)บทคัดย่อ
 การจัดการระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (สาธารณสุขศาสตร์)บทคัดย่อ

หมวดวิชาเลือกสำหรับวิชาชีพ 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์(สาธารณสุขศาสตร์)บทคัดย่อ
 การพัฒนาทางบุคลิกภาพ (สาธารณสุขศาสตร์)บทคัดย่อ
ภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม 

หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.สมคิด )บทคัดย่อ
 ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม (เทคนิคเภสัชกรรม)บทคัดย่อ
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน(เทคนิคเภสัชกรรม)บทคัดย่อ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.วิรัต)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน (เทคนิคเภสัชกรรม)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ

หมวดวิชาชีพ 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
ภาควิชาสาธารณสุขชุมชน 

หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ 
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (สาธารณสุขชุมชน)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน (สาธารณสุขชุมชน)บทคัดย่อ
 จิตวิทยา (สาธารณสุขชุมชน)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (สาธารณสุขชุมชน)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

หมวดวิชาชีพ 
  ชีวสถิติ (สาธารณสุขชุมชน)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

หมวดวิชาเลือกเสรี 
ภาควิชาเวชกิจฉุกเฉิน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  จิตวิทยาทั่วไป
 การใช้คอมพิวเตอร์ (เวชกิจฉุกเฉิน)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 จิตวิทยาทั่วไป (เวชกิจฉุกเฉิน)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
 มนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม (เวชกิจฉุกเฉิน)บทคัดย่อ
 เภสัชวิทยาพื้นฐาน
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับเวชกิจฉุกเฉินรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

หมวดวิชาชีพเวชกิจฉุกเฉิน 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
ภาควิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ 
 คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน ( แพทย์แผนไทย)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ ( แพทย์แผนไทย)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

หมวดวิชาชีพ 
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศ